Skip to Content
Welcome 欢迎到招老师的中文班
mo li hua 茉莉花
zui xuan min zu feng
小小世界 xiao xiao shi jie
chun tian zai na li
对不起,我的中文不好
月亮代表我的心 英文
women zhu ni shengdan kuaile
8th class back to school night
YouTube
yong'e
xing fu de lian
我的好妈妈 
Middle school Gongfu Shan
gongfu shan
gongfu shan
part 5
gongfu shan 4
gongfu shan 3
gong fu shan 1&2
jian bing guo zi
月亮代表我的心 中文
我的朋友在哪里?
欢迎你们
欢迎你
找朋友 ( looking for friends)
Class Objectives
Materials: